News

PANTHEON X

28

V skladu spremembami zakonodaje za primer plačevanja prispevkov za primer brezposlenosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih določata:

 1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)

je dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201332&stevilka=1258 ).

 

Novosti, ki so vključene v Pantheonu na podlagi:

1. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12)
ZPIZ-2 v 156. členu določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

 1. v višini 30% za zavarovance, ki so dopolnili 60 let starosti

             Kontrola na PM / Rojstni podatki / Datum, kjer se upoštevajo vsi delavci kateri so že oz. še bodo izpolnili starost 60 let .

 1. v višini 50% za zavarovance, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v skladu z drugim odstavkom 29. člena ZPIZ-2:
  • v letu 2013 dopolnili starost: 58 let (ženske), 58 let 4 mesece (moški),
  • v letu 2014 dopolnili starost: 58 let 4 mesece (ženske), 58 let 8 mesecev (moški),
  • v letu 2015 dopolnili starost: 58 let 8 mesecev (ženske), 59 let (moški),
  • v letu 2016 dopolnili starost: 59 let (ženske), 59 let 4 mesece (moški),
  • v letu 2017 dopolnili starost: 59 let 4 mesece (ženske), 59 let 8 mesecev (moški),
  • v letu 2018 dopolnili starost: 59 let 8 mesecev (ženske), 60 let (moški).

Kontrola na PM / Rojstni podatki / Datum ter Spol in leto kjer se upoštevajo vsi delavci kateri so že oz. še bodo izpolnili zgornje pogoje iz točke 2.

Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto.

PA glede na podatke vnešene v personalni mapi obračuna avtomasko prispevke in polni REK obrazec, za primera iz obeh točk, torej ni potrebnih dodatnih nastavitev.

 

Polnjenje REK-1:

V polje 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.

Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se samo v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).

V polje 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. Od dohodkov teh delavcev v delovnem razmerju - iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka.

Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se samo v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).

 

Polnjenje iREK-a:

A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti,

A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2.

 

Primer obračuna delavca, ki je dopolnil 60 let

 1. Personaln mapa – rojstni podatki

 

 1. Obračun plače

 

Pantheon ob izpolnjenjem pogoju v obračunskem obdobju javi obvestilo:

 Na plačilni listi NI sprememb.

 Sprememba je na obrazcu REK:

 In iREK:


ZPIZ-2 157. členu določa vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Delodajalci lahko, za delojemalce, ki niso dopolnili 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca.

 

Polnjenje REK-1:

V polje 311 Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2. plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, za katere delodajalec lahko uveljavlja vračilo prispevkov.

 

Polnjenje iREK-a:

A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2.

Ministrstvo za delo še ni objavilo določil o načinu vračila prispevkov, takoj ko bo določilo znano bo iz obračuna plač možno kreirati zahtevek za vračilo  prispevkov, trenutno pa so vidna določila le na obrazcu REK in iREK.


 

Primer obračuna prvozaposlene matere z otrokom do 3 let

 1.Personalna mapa

 Osnovni podatki

 

Družinski član

 

Delovna knjižica

 

 Parametri za izračun plač

 

V kolikor nimamo označeno pri delavcu, da je prvozaposleni, javi PA v obračunu plač IRIS opozorilo:

 

2.Obračun plače

 Na plačilni listi NI sprememb.

 Spremembe na obrazcu REK:

 

In iREK:

Skladno z določili prvega in drugega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določbi 156. člena in 157.člena ZPIZ-2 začneta uporabljati s 1. 7. 2013. Spremembe bodo v obračunu in REK obrazcih vidne z obračunskih obdobjem 2013-07.

 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)


ZUTD-A v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Določba 39. člena ZUTD-A vpliva na pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi zakona (po 12. 4. 2013) in določa:

 • oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
 • obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Nastavitve in obračun je že znan, link do obveznih nastavitev: https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1423.

 

Spremembe so v polnenju obrazca REK:

V polje 312 Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas. Od te osnove, skladno z drugim odstavkom 39. člena ZUTD-A, delodajalec plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

V polje 313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja oprostitev plačila tega prispevka. Skladno s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A je delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za obdobje dveh let. Od te osnove se prispevki delodajalcev za primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 603).«.

 

Polnjenje iREK-a:

A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A),

A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A).

 

Primer obračuna delavca, ki ima pogodbo sklenjeno po 12.4. za nedoločen čas

1.Personalna mapa

 

2.Obračun plače

 Na plačilni listi NI sprememb.

 Spremembe na obrazcu REK:

 

In iREK:

 

Skladno s spremambami na obrazcu REK so usklajene tudi nove XML sheme REK-1 obrazcev za oddajo preko sistema eDavki.

 

Spremembe vezane na obrazec 3O6-Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike skladno z Url.l. 47/2013 z dne 31.5.2013: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-047-01789-OB~P001-0000.PDF#!/pdf in 145.členom ZPIZ-2 bodo izdane 4.7.2013.

 

 

 

VIRI:

Uradni list RS

DURS

DURS - e-davki

Zpiz

 

 

 • Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013

Zadnja sprememba: 28. 6. 2013 @ 14:32

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...