News

PANTHEON X

30

Skladno z 2.členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let*, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve je oproščen plačila prispevkov delo­dajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti**.

 

Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen delodajalec:

  • ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zapo­slitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
  • ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zapore­dnih dni in
  • ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.

ZIUPTDSV ne predvideva predhodnega pridobivanja dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih v 2. členu ZIUPTDSV. 

 Delodajalec je v primeru, če po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v skladu s prvim odstavkom tega člena tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani te osebe pred potekom 24 mesecev zaposlitve, dolžan plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve te osebe.

Na podlagi pojasnila drugega člena, velja tudi:

Spodbuda iz tega člena ni združljiva:

- s spodbudo za zaposlovanje iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

- spodbudo za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o spodbujanju skla­dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12),

- spodbudo za zaposlovanje iz 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- spodbudo za zaposlovanje iz prvega odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako­na o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13) ter

- spodbudo za zaposlovanje iz 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2).

*Starostni pogoj 30 let mora biti izpolnjen na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Oprostitev plačila prispevkov lahko delodajalec uveljavlja tudi po dopolnjenem 30 letu zaposlene osebe, če so bili zakonsko določeni pogoji izpolnjeni v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi. (pogoj dodan v hitri nadgradnji – pogoj nadgradnja na patch 556230)

**delodajalec je oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca (16,10%).

V PA bi zaposlenega z zgornjimi pogoji vnesli kot kaže primer:

1. Personalna mapa – rojstni podatki (starostni pogoj do vključno 30let)

2. Delovna knjižica

Zaposlitev med 1.11.2013 in 31.12.2014 (v kolikor je bil predhodno že zaposlen v podjetju ali izven podjetja, je obvezna vmesna vsaj 3 mesečna prekinitev. Kontrole na obdobje prekinitve ni za del.dobo- Ostala in Kupljena).

3. Parametri za izračun plače – Prispevki in Delovno razmerje

4. V polju Prispevki moramo izbra 2. Člen po ZIUPTDSV, ki jo lahko izberemo samo v primeru zaposlitve za nedoločen čas, torej da v polju Delovno razmerje izberemo razmerje, ki ima v v šifrantu delovnih razmerij izbrano 1-Delovno razmerje za nedoločen čas ali 3.Pripravnik, delovno razmerje za nedoločen čas.

V kolikor bi želeli v polju Prispevki izbrati olajšavo v primeru drugega delovnega razmerja ali praznega delovnega razmerja olajšavo po 2.členu ZIUPTDSV program javi napako:

Pravtako javi napako, če bi želeli izbrati olajšavo pred ali po obdobju 1.11.2013 in 31.12.2014:

2.člen ZIUPTDSV ne velja sočasno z ostalimi olajšavami, zato bi v primeru da bi ob tem želeli označiti, da gre tudi za olajšavo prvozaposlenega javi program napako:

5. Obračun plače in spremembe REK-1 obrazca

Obračun velja kot za ostale zaposlene in ni sprememb, pravtako ni spremembe na plačilni listi:

V kolikor bi obračun plače obračunavali za zaposlenega, ki ustreza pogoju:

1. starost do vključno 30 let ali

2. zaposlitev med 1.11.2013 in 31.12.2014 (s kriterijem prehodnega obdobja vsaj 3mesece - torej v Delovni knjižici ni zaporedne zaposlitve v podjetju oz izven podjetja brez prekinitve najmanj 3mesecev)

in nima izbrane opcije

- Delovno razmerje: zaposlitve za nedoločen čas 

- Prispevki: 2.člen po ZIUPTDSV

Program javi IRIS 1003140 kot opozorilo, da bi lahko pri obračunu upoštevali olajšavo plačevanja prispevkov delodajalca:

Skladno z določili ZIUPTDSV so spremembe REK-1 obrazca in pripadajočega iREK obrazca.

Zbirni REK-1 obrazec dopolnjen s poljem »314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva«.

 Individualni REK obrazec pa je dopolnjen s poljem »A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV«.

*Navedena širitev REK-1 obrazca je potrebna zaradi pravilnega izračuna prispevkov in bo objavljena v Pravilniku o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

 

Skladno s spremembo obrazca REK-1 je sprememnje tudi XML izvoz.

Sprememba je vidna seveda tudi pri plačevanju prispevkov (za prispevke delodajalca nalogi niso kreirani):

VIR: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114178#!/Zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-trga-dela-in-starsevskega-varstva-(ZIUPTDSV)

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/pojasnila_glede_2_clena_zakona_o_interventnih_ukrepih_na_podrocju_trga_dela_in_starsevskega_varstva/

  • Spremembe obračuna plače in REK-1 obrazca, ki jih določa ZIUPTDSV

Zadnja sprememba: 8. 1. 2014 @ 15:12

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...