News

22

Izšla je nova verzija PANTHEONA X - 10.0.03.00 

 

Izboljšave in novosti si lahko ogledate na povezavi, videe pa ob prijavi v video galeriji

 

DENAR (Demeter)

45238 - Nastavitev obdobij za stolpce 3-10 v izpisu bilance stanja​
Do sedaj je bilo možno omejiti datume le za formulo A in formulo B. Sedaj lahko po želji nastavite parametre za ostalih osem formul.

47520 - Nastavitve za knjiženje samo potrjenih carinskih in trošarinskih dokumentov

Pred to različico ste lahko nastvili omejitve knjiženja izdanih, prejetih, POS dokumentov, porabe materiala in blagajniških dokumentov za vse ali samo potrjene v Administratorski konzoli. Z izidom nove različice lahko nastavite omejitve tudi za carinske in trošarinske dokumente v Administratorski konzoli.

47840-IRIS sporočilo pri knjiženju porabe materiala - identi v paketu

Novo IRIS sporočilo uporabnikom preprečuje ponovno knjiženje istega dokumenta; najprej kot "normalnega" identa in nato kot ident v paketu.

48275-Knjiženje tranzitnih dokumentov v skladu z nastavitvami ali valuto na računu

V prejšnjih različicah programa ste imeli samo možnost knjiženja izdanih in prejetih dokumentov v skladu z valuto na računu ali nastavitvami računa. S to različico smo dodali možnost knjiženja carinskih dokumentov. Obstajajo ločene nastavitve za prejete, izdane in tranzitne vrste dokumentov.

48453-Delni uvoz izpiskov za več dni

Če lokalizacija in standard za uvoz izpiskov dovoljujeta uvoz izpiskov za več dni, imate sedaj na voljo možnost izbire datumov za uvoz izpiskov. Ti so prikazani v novem stolpcu, ki se prikaže, če je program zaznal, da gre za uvoz izpiskov za več dni hkrati. Z izbiro posameznih zapisov lahko določite, kateri dnevi bodo poknjiženi.

48454-Urejevalnik poti za plačilne naloge v Administratorski konzoli

Do sedaj je lahko vsak uporabnik le zase kreiral in spreminjal nastavitve za izvoz plačilnih nalogov na svojem računalniku. Dodali smo možnost urejanja nastavitev za vse uporabnike. Z novo nadzorno ploščo se lahko urejajo vsi uporabniki, kar je koristno, če želite ponastaviti ali preveriti nastavitve za vse uporabnike.

48487-Izpis vseh nastavitev za avtomatsko knjiženje - forma

V šifrantu vrst dokumentov je razširjen izpis vseh nastavitev avtomatskega knjiženja. Nastavitve za avtomatsko knjiženje v vrstah dokumentov, identih, subjektih itd. se izpišejo z enim klikom.

48757-Polnjenje edinstvene šifre pri združevanju plačilnih nalogov

Ko združujete več plačilnih nalogov in bi želeli identificarti združene plačilne naloge v prejetem izpisku, imate sedaj na voljo možnost, ki kreira edinstveno šifro kot referenco, ki je zapisana v združenem plačilnem nalogu.

48767-Številka plačilnega naloga v kriterijih za izpis plačilnih nalogov

Na formi za izpis plačilnih nalogov lahko sedaj uporabite novo polje za izbiro določenega plačilnega naloga po njegovi številki. To je koristno, če želite izpisati podatke samo za ta plačilni nalog.

48894-Uporaba opisa pri iskanju številke računa pri uvažanju izpiska

Dodali smo nov stolpec pri VD za knjiženje izpiskov. Sedaj lahko uporabite opis ali del opisa za polnjenje številke računa pri uvažanju izpiskov.

48949-Posebna IRIS sporočila za knjižnje razlik manjkajočih podatkov

Pri avtomatskem knjiženju se pojavi napaka, če manjka številka računa, oddelek ali stroškovni nosilec. Prenovljeno IRIS sporočilo obvesti uporabnika naj preveri tudi nastavitve računa v kontnem planu.

49229-Možnost prikaza sumarnih vrednosti knjižb

V zavihkih knjižb, knjižbenih dokumentov in pregleda knjižb smo dodali možnost sumarnega prikaza breme- in dobropisov. Možnost se shrani in se uporabi, ko se naslednjič odpre dokument ali pregled knjižb.

47711-Poročilo BST

V programu je za uporabnike ME verzije na voljo poročilo BST (Poročilo Banke Slovenije o poslovanju z nerezidenti). Novi modul omogoča črpanje podatkov iz podatkov v programu. Pred začetkom uporabe prosimo, da si ogledate video in pisna navodila.

48766-Uvoz večdnevnih izpiskov in SKB banka

Nekateri bančni programi v primeru izvoza izpiska za celoten mesec izvozijo tega v formatu, ki je enak formatu dnevnega izpiska. Zato program poskuša celoten mesečni program uvoziti in poknjižiti na en dan v mesecu. Z desnim klikom nad gumbom Uvozi lahko označite v pojavnem seznamu možnost, da bo program prebral datoteko kot mesečni izpisek. Ob naslednjem kliku na Uvoz bo izpisek prebran kot mesečni izpisek.

 

BLAGO (Hermes)

43434-Na formi Skladiščni karton in Trenutna zaloga dodan panel Tabelarični pregled

Na formi Skladiščni karton in Tre+J5:J16Tabelarični pregled. Filtrirani podatki se lahko sedaj vstavljajo tudi v tabele in ne le izpise, kot je bilo možno do sedaj.

44673-Na prejete dokumente smo dodali nov stolpec: DDV

Na prejete dokumente smo dodali nov stolpec: DDV, kjer je za pozicijo dokumenta prikazan DDV.

44679-Na naročilih dobaviteljem dodane informacije o stanju zaloge
V nastavitvah vrste dokumenta naročila dobaviteljem je v polju Ident na voljo možnost za prikaz zaloge. Če izberete to možnost, se ob kreiranju pozicij na naročilih dobaviteljem prikažejo informacije o zalogi. 

45363-Na vrstah dokumentov na voljo nova možnost: podpisniki

Na vrstah dokumentov blaga in naročil smo dodali novo možnost nastavitve podpisnikov. Dodali smo tri nova polja s podpisniki, ki jih lahko nato izberete pri podpisovanju določenih vrst dokumentov.

45563-Pri iskanju identa dodano novo polje: količina

Pri iskanju identa dodano novo polje za količino. V tem polju se lahko določi količina identa na novi poziciji.

47456-Nov panel dodan na pripravi cassasconta: dobavitelj
Dodali smo nov zavihek v formi Priprava Cassasconta za izračun cassascona iz dokumentov prevzema in kreiranje debetnih dokumentov za izračunan cassasconto.

47457-Dodana nova možnost pri pripravi cassasconta: plačani dokumenti 

Dodana nova možnost pri pripravi cassasconta: plačani dokumenti 

Poleg polja Datum predvidenega plačila smo dodali možnost Plačani dokumenti. Preklopnik privzeto ni izbran. Če je izbran, je podatkovno polje Datum predvidenega plačila neaktiven in se ga ne da urejati.
V tem primeru bo program v skladu z nastavitvami izračunal cassasconto z danimi kriteriji za dokumente, ki so bili (v celoti) plačani.
S klikom na gumb Zberi program izračuna cassasconto iz plačil. Vse ostale funkcije ostanejo enako.
Možnost je omogočena pri kupcih in dobaviteljih.

48433-Periodika: možnost kreiranja dokumentov prevzema

Dodali smo možnost izbire dokumentov prevzema za periodiko. V primeru da je dokument prejema nastavljen, bo periodika kreirala dokument izbrane vrste dokumenta prevzema. Prav tako smo v povezavi s tem dodali novo skupino izpisov.

48511-Nov izpis pri izdanih računih: Dobropis za cassasconto - Detajlno

Dodali smo nov izpis pri izdanih računih: Dobropis za cassasconto - Detajlno. Na izpisu so prikazane vrednosti dokumentov glede na obračunan cassasconto in razdeljene glede na davčne stopnje.

 

KADRI (Hera)

48156-Vrsta zaslužka pri Dnevnicah tujina

 

V vrsti dokumenta Potni nalog smo poleg polja Dnevnice tujina dodali polje vrsta zaslužka. VZ se bo uporabila pri izplačilu dnevnic za tujino pri pripravi obračuna.

48340-IRIS 1005393 - Preklopnik Obračun iz zgodovine je že potrjen

48989-Čarovnik za prenos vrst zaslužka med obračuni

​V pripravi obračuna smo dodali čarovnik za Prenos vrst zaslužka med obračuni za razmnoževanje vrednost VZ iz obstoječih obračunov na druge.

49095-Kriptiranje priponk

​49285-Napačno izračunana dohodnina z vrednostjo 0,00

48911-WEB services in Autodoctoring za Šifrant Status ZSVarPre​

Šifrant Status ZSVarPre se je dodal na WEB services in v AK/Autodoctoring. 
Iz AK/Krediti se je odstranilo polje Osnova minimalnega dohodka katerega podatek se bo avtomatsko polnil iz WEB services v šifrant Status ZSVarPre.

49042-Izračunu sorazmernega dopusta - prehod sredi meseca

Pri izračunu sorazmernega dela letnega dopusta za prehod sredi meseca se je upoštevalo še pogoj datum vstopa pred vključno 15. v mesecu ter datum izstop po 15. v mesecu v skladu z pojasnilom MDDSZ.

49078-Odstranitev preklopnikov iz AK/Krediti za omejitve ZIZ

Po odstranitvi preklopnikov se bo kot privzeto za vse delavce pri obračunu tipov kreditov (Davčne in Ostale izvršbe, Krediti, Preživnine) upoštevalo omejitve po ZIZ in ZDavP-2. V PM/Krediti se je dodal še preklopnik: Se ne upošteva omejitev v skladu s ZIZ in ZDavP-2 preko katerega se bo lahko določilo ali delavec dovoli, da se izvršba v celoti odtegne za celoten dohodek ali samo do omejitev po ZIZ in ZDavP-2.

 

Android POS

48969-Popravek pravic za naročila pri vseh uporabniških skupinah v POS_ADMIN in REGISTER

Popravljene pravice za dokument naročila kupcev v PANTHEON RA/RC – Od različice 10.0.03.00 bo vsak uporabnik PANTHEON RA/RC imel dovoljenje za kreiranje in upravljanje dokumenta naročil kupcev ne glede na pravice dodeljene v registru.
49171- Popravek memory leaka na androidPOS

Popravljen memory leak v PANTHEON RA/RC – Popravili smo napako, ki je pri vnosu 40. računa zaradi Androidovega memory leaka zrušila aplikacijo.
49172-Popravek kode subjektov

Popravljena samodejno generirana koda subjektov – Polje za vnos je pri tablicah v pokončni usmerjenosti nastavljeno samo za branje. Uporabniki kode subjekta ne morejo vnašati ročno, saj se generira samodejno pri sinhronizaciji novega subjekta na bazo v oblaku.
49173-Sprememba pri preverjanju veljavnosti licence

Preverjanje veljavnosti licence PANTHEON RA/RC – PANTHEON RA/RC bo enkrat mesečno preveril veljavnost licence PANTHEON. Uporabniki se morajo enkrat na mesec povezati z internetom, da se lahko preveri veljavnost licence PANTHEON RA/RC.
49174-Izboljšava system_version_uts na registrih

Izboljšava sistemskega datuma na bazi PANTHEON RA/RC, ki je namenjena sinhronizaciji podatkov med PANTHEON RA/RC bazo v oblaku in bazo PANTHEON.
49189-Sprememba pri sinhronizaciji ComConfiguration 

Izboljšava sinhronizacije nastavitev PANTHEONA na bazi v oblaku. Izboljšava se nanaša na sinhronizacijo poslovnega prostora na bazi v oblaku.

 

POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)

43473-ZE Plan Fin: čarovnik za uvoz pri načrtovanju

Razvili smo novega čarovnika za uvažanje podatkov finančnega načrtovanja iz Excel datotek v PANTHEON. Slednjega  lahko najdete v meniju Uvoz/izvoz podatkov. Z novim čarovnikom smo poenostavili in pohitrili uvoz.
44814-ZE Dash: hiperlinki v tabelah

Dodali smo hiperlink funkcijo na tabelarično vrsto elementov. Novo funkcijo smo razvili z namenom omogočiti uporabo hiperlinkov in tekstovnih polj. Funkcija se mora omogočiti v šifrantu elementov, na enem elementu. Ko odprete predogled, kliknete z desnim gumbom miške in izberete možnost Dodaj hiperlink. Ko možnost shranite, bodo v tabeli omogočeni hiperlinki.
45219-ZE Ana: novemeritve proizvodne vrednosti in cene v proizvodnji

Dodali smo nove meritve, s čimer se je povečala uporabnost ZEUS analiz. Uporabniki lahko analizirajo vrednost proizvodnje in (povprečno) ceno na osnovi različnih parametrov na večih nivojih.
V analizi proizvodnje smo dodali dve novi meri:
- Proiz. vred. and
- Proiz. cena.
Nove meritve so dodane na enak način kot že obstoječe, zato jih lahko uporabljate kot vse ostale meritve v OLAP analizah.
45472-ZE Plan: podvojevanje pozicij

V ZEUS načrtovanje smo vnesli novo funkcijo za podvojevanje pozicij glavne tabele. Nova funkcija podvoji vse vnose iz ene pozicije glavne table na drugo. V tem procesu podvoji vse pozicije vseh detajlnih tabel posameznih pozicij, ki se podvojijo v glavni tabeli. Nova funkcija je na voljo prek desnega klika na glavno tabelo in se imenuje Podvoji pozicijo.
46392-ZE Ana: poenostavljena namestitev ZEUS OLAP

Poenostavili smo namestitev OLAP komponent, ki so potrebne za ZEUS analize in ZEUS poročila. Funkcionalnost ZEUSA je spremenjena, da potrebuje manj zunanjih gonilnikov in adapterjev. Tiste, ki so ostali, pa smo prestavili na samodejno distribucijo prek webservica. To pomeni, da novim uporabnikom ni več potrebno nameščati gonilnikov in adapterjev, vseeno pa še morajo namestiti OLAP server. Če strežnik ali delovna postaja nima OLEDB proverja (ki ga ZEUS še vedno potrebuje), dobi uporabnik sporočilo, ko odpre ZEUS analize ali poročila. S klikom na gumb Namesti na sporočilu se OLEDB provider namesti samodejno.
48174-ZE Ana: skrivanje nivojev

Pri OLAP analizah smo dodali novo funkcijo za skrivanje nivojev. Ta funkcija je omogočena za vse nivoje in dimenzije. Do funkcije lahko dostopate prek desnega klika. Če želite npr. skriti regije, lahko desno kliknete na polje Regije in nato kliknete na možnost Skrij.

 

PANTHEON Farming 

48788-Združevanje gnojilnih načrtov

Gnojilni načrti so bili prej razdeljeni po posamičnih modulih, sedaj pa smo jih združili v lastnem meniju. S spustnim menijem lahko uporabniki izberejo željen modul in s tem dobijo pregled nad gnojilnimi načrti za posamezne module.
49179-Šifrant gnojil - combo box za EM hranilnih snovi

Sprememba v Administratorski konzoli | Gnojilni načrt za lažje vnašanje hranilnih vrednosti.
47458-Travništvo - oblikovanje

V travniški modul smo vključili novo obliko pregleda.
48650-Pogodbena reja

Razvili smo novo funkcijo za pogodbeno rejo. Funkcija omogoča beleženja pogodb med kmetijskimi gospodarstvi in različnimi pogodbenimi partnerji. Vsaka pogodba vsebuje informacije o živalih v pogodbi, omogoča pa tudi dodajanje drugih stroškov na pogodbo. Periodično fakturiranje omogoča kreiranje mesečnih periodičnih računov za vsako pogodbo.
48744-Datum presušitve v parametrih

V kalkulator reprodukcijskih dogodkov smo dodali nov parameter. Uporabniki lahko sedaj nastavijo število dni presušitve pred datumom rojstva. Glede na nastavitev predvidenega datumam bo izračunana presušitev.
48745-Nov zavihek v živalski kartici za opravila

Živalski kartici smo dodali nov zavihek za beleženje raznih opravil pri živalih. Predviden datum naslednjega dogodka se prav tako lahko vstavi in zabeleži v koledarju.
48768-Pri mobilnih dobavnicah smo dodali nov gumb za kreiranje novega dokumenta

48839-Šifrant barv drobnice in izpis

V šifrantu drobnice smo dodali nov stolpec z informacijami o barvi živali.
48890-Maska – Kreiranje dnevnega načrta za delavce

Pripravili smo novo funkcijo, s katero lahko kreirate dnevne načrte za delavce. Prva dva filtra sta delavec in dan. Nato izberete opravila, ki se nanaša na DN (glavni cikel DN), nakar izberete OP. Spodaj lahko izberete material/resurse/delavce. Vnos je zaenkrat možen samo ročno, vendar se bo v prihodnosti povezoval z načrtovanjem.
49002-Povezovanje resursov v KG/delavci

Za vsakega delavca na kmetijskem gospodarstvu lahko določite dodatne informacije o številu ur, ki jih lahko dela v določenem številu izmen. Za vsak resurs tipa delavec mora zaradi prepoznavnosti biti določena šifra.
49036-FAMobile: Filter pasem pri skupinskem odhodu

Na skupinski odhod smo dodali nov filter. Živali lahko sedaj filtriramo po pasmi.
49037-Datum odhoda v iskalnem filtru

V mobilni aplikaciji FA smo dodali nov iskalni filter za iskanje živali po datumu odhoda od/do.
49038-Sprememba imen nekaterih polj pri prašičereji

Spremenili smo naziv gumba odhoda in novega lastnika.
49048-Vnašanje EKM procesov v PC

Uporabniki lahko določajno ekspertne modele za vsak proizvod zabeležen v proizvodnem ciklu. Z določanjem ekspertnega modela je možen vpogled v prednastavljena opravila ekspertnega modela. Opravila so vidna v spodnjem levem kotu.
49077-Izboljšave pri pobiranju sadja


49089-Filter izločanja na gospodarstvu

Živali iz različnih skupin se lahko sedaj izločajo z uporabo filtra gospodarstvo. V tem primeru se kreirajo različni računi glede na skupino živali.
49091-Informacije o teži pri živalski kartici, splošno

Informacije o teži živali ob prihodu ostajajo vidne na živalski kartici po tem, ko je shranjen vnos nove živali.
49190-Novi izpisi za nabiranje

Pri opravilih v modulu Sadje in oreščki smo dodali tri nove izpise za izračun plač:
- Plača na delovno uro
- Plača na normo
- Plača na nabran pridelek
49211-Na dobavnicah smo dodali podatke o prejemniku

V mobilni aplikaciji smo na dobavnicah dodali podatke o prejemniku.
49244-Preklopnik SE/ME/MF na FA bazah

Dodali smo možnost preklapljanja med SE / ME / MF licence za uporabnike FA z omenjenimi licencami.
49255-Zemljišče, vrsta podlag -> Vrsta podlag

Naziv menija se je spremenil iz "Vrsta zemljišča, podlage" v "Vrste podlage"
49256-ID živali in stroškovni nosilci

Pri živalih z AUTOID-ji se stroškovni nosilci kreirajo, ko žival dobi edinstven ID.
49264-Ikona v nastavitvah agroklimatologije in zaznavanja škodljivcev

V meniju Kmetijsko gospodarstvo | Zunanji podatki – Agroklimatologija in Zaznavanje škodljivci smo dodali novo ikono za uvažanje avtomatskih postaj.
49360-ID živali se na izpisu 651 ni pravilno oblikoval

Zaradi nekaterih sprememb se ID pri ovcah, kozah in prašičih ni pravilno oblikoval. Napako smo popravili.
49363-Status živali se ni posodabljal

Ko se je na kartico živali dodal dodgodek, se status živali na mobilni aplikaciji ni pravilno posodabljal.

 

 

 

  • PANTHEON X različica 10.0.03.00

Zadnja sprememba: 23. 9. 2016 @ 16:55

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...