News

16

V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva regres do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za izplačila v letu 2019.

Če se regres izplačuje v več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in od dohodka, ki se všteva v davčno osnovo, izračuna akontacija dohodnina in prispevki ter izvede poračun že izračunane akontacije dohodnine in prispevkov od posameznih delov regresa.

Bodite pozorni tudi na možnost izvzema dohodka pri izračunu akontacije, velja namreč, da v skladu s štirinajstim odstavkom 127. člena ZDoh-2  lahko zavezanec, če ne želi, da se mu ob izplačilu regresa pri izračunu akontacije dohodnine upošteva izvzem dohodka do 100 % povprečne plače iz davčne osnove, o tem obvesti delodajalca. V tem primeru delodajalec ob izplačilu regresa akontacijo dohodnine izračuna, odtegne in plača od celotnega izplačanega regresa (tudi če ta ne presega 100 % povprečne plače). Ne glede na to pa se na letni ravni v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres v višini 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero se dohodnina odmerja.

 

Spremembe nastavitev v šifrantu vrst zaslužkov

Predefinirana vrsta zaslužka REG je popravljena in jo lahko prenesete z opcijo uvoz /izvoz  Prenos iz šifranta in uporabite način uvoza Dod/spreminjanje:

 

V vrsti zaslužka lahko spremembe naredite tudi ročno, v predefinirani vrsti zaslužka sta spremenjeni torej Formula za izračun načina olajšave dohodnine in Formula za izračun načina olajšave prispevke, kot je označeno na sliki (olajšava je 100% povprečna plača, ki je zapisana v Šifrantu povprečnih plač torej #Fa1#):

Spremembe pri poročanju na REK obrazcih za izplačila regresa po spremembi oz od 4.5.2019

Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik REK. V Uradnem listu RS, št. 29/2019, z dne 6. 5. 2019, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki za obdobja od 1. 1. 2019 dalje določa način poročanje o izplačanem regresu tako, da se v polju 113 zbirnega REK-1 obrazca vpiše celoten znesek izplačanega regresa (tudi v delu, ki se ne všteva v davčno osnovo). V polju 114 zbirnega REK-1 obrazca pa se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Ta znesek se všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za obračun prispevkov.

V individualnem REK obrazcu je s spremembo Pravilnika REK določeno, da se v polju A052 vpiše izplačan regres v celotnem znesku (tudi v delu, ki se ne všteva v davčno osnovo). V polju A062 (Osnova za prispevke) pa se še vedno vpisuje znesek osnove za prispevke, kar po novi ureditvi pomeni znesek regresa v delu, ki presega 100 % povprečne plače (vrsta osnove za prispevke P04).

 

Primer: Izplačilo regresa v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo

Delodajalec 15. 5. 2019 izplača regres v višini 1.200,00 eur

Zbirni REK:

iREK

Primer: Izplačilo regresa v višini, ki se všteva v davčno osnovo

Delodajalec 15. 5. 2019 izplača regres v višini 2.000,00 eur. Zadnji znan podatek o povprečni plači na dan izplačila je 1.714,49 eur.

Zbirni REK:

iREK: 

 

Za avtomatsko poročanje dela regresa, ki presega 100% povprečno plačo na individualnem delu REK obrazca (M05, M06) nadgradite PA na zadnji patch, ki izide 17.5.2019 oz. uporabite hitro nadgradnjo 1025.

 

Popravljanje podatkov o izplačilu regresa pred 4.5.2019

Izplačila regresa, ki so bila izvedena do vključno 3. 5. 2019, so bila davčno obravnavana po predhodno veljavnih pravilih. To pomeni, da je bil celotni znesek regresa upoštevan v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, prispevki pa so bili obračunani od zneska regresa v delu, ki je presegal 70 % PP (prispevki delojemalca in prispevki delodajalca).

Obe noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2F v zvezi s temi izplačili predvidevata poseben postopek vračila preveč izračunane in odtegnjene akontacije dohodnine, preveč obračunanih in odtegnjenih prispevkov (vračilo delojemalcu) ter preveč obračunanih prispevkov (vračilo delodajalcu). Vračilo navedenih zneskov bo s posebno odločbo izvedel davčni organ. Na podlagi te odločbe bo FURS obračunano akontacijo dohodnine in morebitne obračunane prispevke delojemalca vrnil neposredno delojemalcu. V primeru izplačila regresa, od katerega so bili obračunani prispevki, pa davčni organ izda tudi odločbo delodajalcu, s katero se ugotovijo preveč obračunani prispevki delodajalca ter se vračilo izvede delodajalcu. Vračilo prispevkov delodajalca se ne izvede, če se v skladu s posebnimi predpisi ti prispevki samo izračunajo in ne plačajo.

Pri izračunu davčnih obveznosti, ki se vrnejo davčnemu zavezancu, davčni organ upošteva podatke, ki jih je na predloženem REK obrazcu prikazal delodajalec ob izplačilu regresa ter znesek povprečne plače, znan na dan izplačila regresa (upošteva se višina povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, glede na dan izplačila regresa).

Davčni organ odločbe o vračilu izda najpozneje do 30. junija 2019, vračilo preveč plačanih zneskov obveznosti pa bo izvedeno na transakcijske račune delojemalcev in delodajalca v roku 30 dni od vročitve odločbe. Vračilo ne bo izvedeno v primeru, če skupni znesek preveč plačane obveznosti po tej odločbi ne presega 10 eurov (ta znesek se vrne le na podlagi zahteve zavezanca, če te zahteve ni, pa se preveč plačani davek šteje v naslednja plačila ali v plačila druge vrste davka).

Naknadno vloženi REK obrazci oz. popravki REK obrazcev za izplačila pred uveljavitvijo novel ZDoh-2U in ZPIZ-2F

Če delodajalec do dneva uveljavitve novel ZDoh-2U in ZPIZ-2F kljub temu, da je izvedel izplačilo regresa, ni predložil predpisanega REK obrazca in to želi storiti po datumu uveljavitve novel, mora na REK obrazcu podatke o izplačilu regresa izpolniti v skladu z novo davčno obravnavo, ki velja za vsa izplačila od 1. 1. 2019 dalje. To pomeni, da mora praviloma davčni odtegljaj in prispevke obračunati le v delu, ki presega 100 % povprečne plače. Če je ob izplačilu regresa obračunal in odtegnil davčni odtegljaj in prispevke v skladu s pravili, ki so veljala na dan izplačila regresa, jih mora sam povrniti delojemalcu (davčni organ v teh primerih ne bo izdal odločbe o vračilu preveč obračunane akontacije dohodnine in prispevkov).

 

Vlaganje popravkov REK obrazcev za izplačila regresa v letu 2019 pred uveljavitvijo obeh novel je v obdobju od 4. 5. 2019 do izdaje odločb o vračilu onemogočeno. V tem obdobju bo FURS na podlagi REK obrazcev, ki so bili v sistem eDavki vloženi do dneva uveljavitve obeh novel (za opravljena izplačila do tega datuma), pripravljal podatke za izdajo odločb. Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo dohodnine in prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral REK-1 obrazec in ga vložil na eDavke z oznako dokumenta »F«. Zavezanec bo lahko na ta dokument »F« predložil popravke obračunov. Tako pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela regresa s strani delavca, za pravilno sestavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemalcem do 31. januarja 2020, idr.).

V Pantheonu predlagamo, da po prejemu odločbe naredite storno obračunanih regresov do 4.5.2019:

 

Podvojite obračun z namenom ponovnega obračuna z novimi oz spremenjenimi nastavitvami na vrstah zaslužkov za obračun regresa npr REG:

 

Ponovite obračun ter ga zaključite. S tem boste zagotovili tudi pravilno poročanje v obvestilu Povzetek obračuna dohodkov za rezidente in nerezidente RS, ki ga mora prejemniku dohodka obvezno dostaviti zavezanec za dajanje podatkov za dohodke, izplačane v preteklem koledarskem letu v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

 

  • Spremembe pri obračunu in poročanju regresa za letni dopust

Zadnja sprememba: 16. 5. 2019 @ 09:49

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...