News

09

Spoštovani uporabniki PANTHEONA.

Objavljamo dodatna pojasnila in prilagamo tabelo iz katere je razvidno,kaj delodajalec obračuna v osnovo preteklega leta v primeru obračunavanja nadomestil,ki gredo v breme ZZZS.

Vir: OZZ

Sporočilo za javnost:

S tem obvestilom zaradi dodatnih vprašanj delodajalcev in programskih hiš dopolnjujemo informacije z dne 29.01.2021 glede nevštevanja dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ.

V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme OZZ iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:

a) poročan na REK-1 pod VD 1090-Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo  (ta VD se sicer nikoli ne šteje v osnovo za nadomestila plače v breme OZZ):

iz PKP 2 - ZIUZEOP - Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - http://secure-web.cisco.com/1Hja99i2GJqW6JchE_Er9Dffz5B7MVvebRULJSwEYPpJ8lv8rbl_i1uUnJI8dZfd-ehMpTNFnCBdUWcmfhKIci4tCki23u8fUeRot7KYTBv_1A7BS5dzWcYCfK-hVgCAqvksKYiJp1kRtYEaPB8t9CacbdgHQXpZFn3sDkAhJtkjFNNvbHOCDefz1yy6i55WzYHKS-vNhXj9XOhFaIpA5ujAbmWAezzA00XZfhCLB0v9_Ramclv07DJB9ngSdL2uhXaHicyjVcHl_g6WlUUCN0G5suKgd3yKTc009ngFTnhg-oFdgSuft8tlCfKYyns8XZ7p4gF_AUUz31YTZv7cnWKDRILSIzK-yfVr8nDGcyaiYp7nHODisQgTl5zy0ckHs6l_9qMZa_lxnVeaw2pAmuQ/http%3A%2F%2Fwww.pisrs.si%2FPis.web%2FpregledPredpisa%3Fid%3DZAKO8190   (in PKP 8)

 • krizni dodatek iz 33. člena  ZIUZEOP (na REK-1 poročan pod VD ''1090–Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo'', na iREK je znesek v polju A052, v polju A051 pa je izbrana vrsta dohodka 0000)

b) poročani na REK-1 pod VD 1001-Plača in nadomestilo plače:

iz PKP 5  - ZZUOOP  - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE - http://secure-web.cisco.com/1GBfCcl_ncBbkr4z1yj8Y2yZU61EKms-DCFV2XKohwUbPC1a6CrEQD3DER_rIYW6nQaWZCFyy3qDZZwIls0IGNLtx2-0YBJkEHAmgeYpuOfbHTuAyy7uJXyOd1mCfRHfFNlVPwL6ucXrrq9ebtUSD4qooa3_nsKJ-jEeKu8JQVBV-LEkMjoq_SBcA5buH6BDXpphUv-nwSq_pqTg5srb6dtqswIoi0PpDrbgeRYU6Th4HIUHep99cmIbInGHSCHAYfEZsyWXDFk2v0lHgR7RSEdxA3NCVAR62j3jgiBSpxU4gMlgt8TRQke5qk5NqrKYjlgZQJVMOTUWnCjE4fG2XuHspG5pnSTkbTuRe8vMFdEdODlnEdLyjlESqBopKuQHgOkq7bldClBrzPObj-EOc9Q/http%3A%2F%2Fpisrs.si%2FPis.web%2FpregledPredpisa%3Fid%3DZAKO8254

 • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,
 • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
 • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,


iz PKP 6 - ZIUOPDVE -  Uradni list RS št. 175/2020 -  http://secure-web.cisco.com/1d8iP1X8JDcskpY3DoZubevsYB5ihlLFyI0YKC8m1YkkF6loRMlU-nf0xOa8S1Ol-gq0JX41PgEn0xsG23Shuin10exQqCHHwnMmbz-weTby1tBVSuTNU0Ca42U8fpJPpW5eplKBODw2z0CrQb7PHCDbg5sH3StPvwI9M-lOC-eHBC0cfuyO3cILxEisp-XKfUq88M7TPkXoHc7YL_UyeDWfOwUOT_RlFw-hgYDkMslKxu1BA9e1ymVtIsJa1ROX84-0dnS0vKl4_IhnQfZf-J-06R5xMFZYLDOOntQ7eaxck23peDboZJD6OqpQ97gwWNELNSsW4gHVKtXi48Fy8jF0nuvsAtzDXJ0cnYXN2dTndGDKBXw-Owik85fri3r6IEXO324CG56i04ZsJ21KClQ/http%3A%2F%2Fwww.pisrs.si%2FPis.web%2FpregledPredpisa%3Fid%3DZAKO8272 

 • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE (za odsotnosti z dela od vključno 28.11.2020 dalje - pojasnilo MJU št. 1002-1397/2020/5 z dne 10.12.2020)


iz PKP 7  - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 -  http://secure-web.cisco.com/186D5v8ZV-yz-zktFCDkOmyXFHfyecNgU9wcoLWpYwLugvYTcsOoog4NCN-asghgN8I-dIeB3mkViqZUImgu3woBRDzQzi73UBwrTnOnE6jlP0xRXB-K7T__gKPOZBHYrcpzYNBcDkdamw-OiTt1iHBUQ28rhJskjYzK3DEL-BlbrGAMgAwiEkRJefygMLZGI_gzJ3zk-SQ3rogkTE2dNORv1YyrMnhg-T3sK3IlUCCbQoE0wMBUs0z0rvpmDSYfprCLVuVgCXPGEZvfOvyDroDKac6osmlMxLdXH-YvdJ9YThqjemB509HVqov_3XP2f0fh2Z4KWKga1kwihwap6dLwl2BWgQxwMv3Ran3DTtk5uYjaNTP0pQB59VXAcMFW9HREz_ErvR92T8_sGLFEPdQ/http%3A%2F%2Fwww.pisrs.si%2FPis.web%2FpregledPredpisa%3Fid%3DZAKO8304   

 • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.


Navedeno pomeni, da takrat, ko seštevate podatke o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme OZZ, ne prištejete zgoraj naštetih dodatkov, ne glede na to, v katerem delu leta 2020 oz. 2021 so bili izplačani.

Ob tem še opozarjamo, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 2020 in 2021, ki jih nekateri delodajalci poročate letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).

Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil  v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti dodatki, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.

Prosimo vas, da sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogledujemo šele ob obdelavi refundacije) pojasnite, da so vzrok razhajanja našteti dodatki - torej da je bil posamezni delavec prejemnik dodatkov, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane obrazce iREK-1 (pod vrsto dohodka 1001).

V spodnjem delu je preglednica s celovitim prikazom vseh vrst dohodkov, ki se štejejo v osnovo za nadomestila v breme OZZ, kjer so dodane tudi prej navedene posebnosti glede nevštevanja dodatkov.

 

PLAČE IN NADOMESTILA, KI SE VŠTEVAJO V OSNOVO V BREME OZZ

 

Vrsta REK
obrazca

Vrsta dohodka (VD)

Naziv

Dohodninska
vrsta dohodka
iREK

Naziv

Vrsta osnove za prispevke
P01 - plača in nadomestila plače
P04 - Drugo

REK-1

1001

Plača in nadomestilo plače*

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom*

P01

 

 

 

1102

Bonitete

 

 

 

1105

Premije za PDPZ

REK-1

1091

Plača in nadomestilo plače - detaširani delavci

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

P01

 

 

 

1102

Bonitete

 

 

 

1105

Premije za PDPZ

REK-1

1095

Izplačilo plač po sodni odločbi

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

P01

 

 

 

1102

Bonitete

 

 

 

1105

Premije za PDPZ

REK-1

1098

Izplačilo plač za daljše časovno obdobje (npr. letni poračun plač)

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

P01

 

 

 

1102

Bonitete

 

 

 

1105

Premije za PDPZ

REK-1

1151

Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom, določenim v 44. členu ZDoh-2

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

P01, P04

REK-1

1152

Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo

(do 31.12.2019)

/

/

P01, P04

REK-1

1002

Plača za delo v času epidemije

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

P01

 

 

 

1102

Bonitete

 

 

 

1105

Premije za PDPZ

REK-1

1004

Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije

1101

Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

P01

 

 

 

1102

Bonitete

 

 

 

1105

Premije za PDPZ

REK-1b

1080

Nadomestilo za starševsko varstvo

1108

Nadomestila iz obveznega socialnega zavarovanja

P01, P04

 

 

 

1102

Bonitete

REK-1b

1082

Nadomestila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

1108

Nadomestila iz obveznega socialnega zavarovanja

P01

 

 

 

1102

Bonitete

REK-1b

1083

Izplačilo po ZZZPB in ZUTD (denarno nadomestilo za čas brezposelnosti)

1108

Nadomestila iz obveznega socialnega zavarovanja

P01

REK-1b

1087

Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti  (ZUJF)

1108

Nadomestila iz obveznega socialnega zavarovanja

P01

REK-1b

1086

Izplačila jamstvenega sklada

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

P04

REK-1b

1092

Nadomestila po desetem odstavku 137. člena ZDR-1

 

Nadomestila iz obveznega socialnega zavarovanja

P01

REK-1b

1063

Plačilo prispevkov za rejnice (56. čl. ZIRD)

/

/

P04

REK-1b

1081

Plačilo prispevkov (očetovski dopust in odmor za dojenje)

/

/

P04

 

Ure osnove: seštejejo se vse ure, za katere je bilo izvedeno izplačilo posameznih prejemkov v preglednici (v primeru fiksnega obračuna se seštejejo normirane ure, v primeru dejanskega obračuna, pa dejanske ure). V primeru izplačila nadur se v podatek o urah osnove seštejejo ure iz redne delovne obveznosti in nadure.

 

Upoštevanje osnove samostojnih zavezancev: Če je bil delavec v letu osnove zavarovan kot samostojni zavezanec (s.p, kmet, samostojna poklicna dejavnost, lastnik in direktor podjetja, zaposlitev ali samostojna dejavnost v tujini z urejenim OZZ v RS) se v osnovo štejejo tudi osnove za plačilo prispevkov, po katerih je bil zavarovan v obdobjih zavarovanja kot samostojni zavezanec. Kot ure osnove se upošteva seštevek ur, za katere je bil zavarovan v mesecih osnove in je bil samostojni zavezanec za plačilo prispevkov.

 

 

*V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v osnovo ne štejejo dodatki D028, C085, C086, C223, C226, C227:

 

na podlagi PKP 5 - ZZUOOP - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE - http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

 

 • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena ZZUOOP,
 • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
 • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,

 

na podlagi PKP 6 - ZIUOPDVE - Uradni list RS št. 175/2020 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272

 

 • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 125. člena ZIUOPDVE,
 • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE (za odsotnosti z dela od vključno 28.11.2020 dalje - pojasnilo MJU št. 1002-1397/2020/5 z dne 10.12.2020),

 

na podlagi PKP 7 - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304  

 

 • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.

 

______________

 

 

V znesek ''plač in nadomestil'', ki predstavlja osnovo za nadomestila v breme OZZ, se ne všteva tudi:

 

na podlagi PKP 2 - ZIUZEOP - Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190 (in PKP 8)

 

 • krizni dodatek iz 33. člena ZIUZEOP (na REK-1 poročan pod VD ''1090–Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo'', na iREK je znesek v polju A052, v polju A051 pa je izbrana vrsta dohodka 0000).

 

 • Plače in nadomestila, ki se vštevajo v osnovo v breme OZZ

Zadnja sprememba: 23. 3. 2021 @ 14:16

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Only registered users may post comments.

Add Content...