Novice

20

Spoštovani uporabniki programa PANTHEON,

obveščamo vas, da je izšla nova različica programa PANTHEON 10.0.25.00

 

Novice ob izdaji:

Opomba Naslov Modul Tip Novost
58821 Poljubna polja v obrazcu lastniki/živali Pantheon VET                                       Izboljšava V oknu za vnos lastnikov/živali smo pri podatkih o živalih dodali zavihek s poljubnimi polji. Slednja lahko določite v administratorski konzoli v razdelku Veterina na zavihku Poljubna polja. Podatki v poljubnih poljih se navezujejo na živali.
61964 Šifrant subjektov – Izvoz menjalnih tečajev v Excel PANTHEON COMMON                                    Izboljšava Pri izvozu menjalnih tečajev v Excel se sedaj prenesejo vsa decimalna mesta.
62609 Poenotenje tabel koledarjev HERA (HRM)                                         Izboljšava Tabele koledarjev modula Hera, ki so bile doslej tHR tabele, so poenotene v:
- HR_Calendar > tPA_Calendar,
- tHR_PrsnCalendar > tPA_Calendar,
- tHR_SetCalendarEntryType > tPA_SetCalendarEntryType.
Tabela tPA_CalendarEntry ni združena, ampak je opomba prenesena v tPA_Calendar.
Namen poenotenih koledarjev v celotnem PANTHEON-u je skupno vodenje koledarjev odsotnosti in prisotnosti oz. delovnega časa.
62771 Dodatni podatki na osemenjevalnih listkih Pantheon VET                                       Izboljšava Na dobavnici smo osemenjevalne listke opremili še z ostalimi podatki (št. rojenih potomcev, status rojenega potomca idr.).
62935 Poročilo za finančne institucije DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava Na poročilu je dodan nov zavihek, na katerem so podatki tako za terjatve kot za obveznosti.
62936 Poročilo za finančne institucije DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava V nastavitve je dodana možnost, da se poročilo pripravi posamezno za izbrano število strank, ostale pa se združi v enem zapisu.
62940 Poročilo za finančne institucije DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava Na poročilu je dodan podatek o deležu terjatve/obveznosti izbranega subjekta glede na skupno vrednost terjatev/obveznosti.
62969 Skladišče - Avtorizacije v Nastavitvah HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava V šifrantu skladišč sta zdaj dve ločeni avtorizaciji:
- avtorizacija za skladišče (obstoječa)
- avtorizacija za nastavitve šifranta skladišč (nova).
63024 Poslovni procesi (Workflow) – Odpri dnevnik na klik WorkFlow                                           Izboljšava V Dokumentaciji v Dnevniku pogovorov sedaj klik na polje ID instance odpre dnevnik poslovnega procesa z vsemi podrobnosti.
63056 Povprečna stopnja dohodnine za tip zaslužka U–Drugi dohodki HERA (HRM)                                         Izboljšava Kot že velja za preračun tipa zaslužka R–Regres, po novem velja tudi za tip zaslužka U–Drugi dohodki iz delovnega razmerja, in sicer ob uporabi preklopnika 'Uporabi povprečno stopnjo zadnje plače' sledi preračun dohodnine po osnovi plače + 1/12 zneska, odstotke zapiše v obračun. Velja možnost, da se ob vnosu v polje 'Indeksno razmerje' zapisan odstotek uporabi kot veljavno stopnjo za preračun dohodnine.
63217 Avtorizacije – Prikaz dokumentov z opravili Mnemo (Document Management)                        Izboljšava Dodali smo avtorizacijo, ki uporabniku omogoča dostop samo do dokumentov, kjer imajo dodeljena opravila s statusom 'Zaključeno' ali 'Nezaključeno'.
63365 Nove mere na OLAP nabavnih kockah ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava Na OLAP nabavne kocke smo dodali nove mere, in sicer količino in vrednost zaloge. Mere kažejo količino in vrednost po tem, ko sta bili v izbranem obdobju opravljeni vsa nabava in prodaja.
63366 Količina in vrednost zaloge na OLAP nabavni kocki ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava Na OLAP nabavne kocke smo dodali nove mere, in sicer količino in vrednost zaloge. Mere kažejo količino in vrednost po tem, ko sta bili v izbranem obdobju opravljeni vsa nabava in prodaja.
63386 Stroškovni nosilec na OLAP nabavnih kockah ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava Na OLAP nabavne kocke in OLAP nabavni izpis smo dodali nove dimenzije za stroškovne nosilce.
63681 Delilni ključi DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava Na delilnih ključih smo dodali nove kontrole, ki preprečujejo vnose pozicij brez vrednosti. Na obstoječih vnosih se v takšnih primerihi pojavi opozorilo.
63688 Nov izpis v Kontrolnih izpisih/Zbirni dokumenti – Razlike v obračunu prodaje HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava V Kontrolne izpise na zavihek Zbirni dokumenti smo dodali nov izpis 'Razlike v obračunu prodaje'.
Izpis prikazuje podatke o razlikah, če obstajajo, med podatki v obračunu prodaje v zbirnem dokumentu in v veznih internih dokumentih prejema.
Podatki, zajeti v poročilo so: Vrsta davka, maloprodajna cena, prodajna cena, skladiščna cena 1, skladiščna cena 2, dobaviteljeva cena, skladiščna vrednost in trošarina po identih v pozicijah dokumenta.
63692 Nova avtorizacija pri dokumentih prenosa – Sprememba količine v poziciji  HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava Dodali smo novo avtorizacijo za spremembo količine v pozicijah dokumentov prenosa.
Ničelna avtorizacija ali avtorizacija za branje pomeni, da količine na poziciji dokumenta prenosa ni mogoče spremeniti.
Z avtorizacijo za pisanje ali brisanje pa uporabnik lahko spreminja količino v poziciji dokumenta prenosa.
63716 Knjiženje osnovnih sredstev DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava V glavi osnovnega sredstva je na voljo več načinov knjiženja. Dodali smo nove kontrole, ki preverjajo vnesene podatke v primeru izbranega knjiženja '9 – Stroškovni nosilec iz panela gibanje glede na posamezne lokacije'.
63992 Pozicije v Naročilih dobaviteljem - Dodana dva nova stolpca HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava V formi za kreiranje naročila dobavitelju iz naročila kupca ali iz zaloge smo v pozicije dodali dva stolpca:
- primarno klasifikacijo
- sekundarno klasifikacijo.
Podatki za ta stolpca se polnijo iz primarne/sekundarne klasifikacije posameznega identa.
64066 Obračun izdanih računov – Datum odpreme HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava Na obračunu izdanih računov smo dodali nova filtra: 'Datum odpreme od' ter 'Datum odpreme do'. Datum odpreme je datum, ko je bila pozicija na naročilu odpremljena. To smo dodali na dokumente izdaje (dokument, interni dokument, POS dokument).
64167 Knjiženje sumarno po kontih brez protikonta HERA (HRM)                                         Izboljšava Dodana je nova vrsta knjiženja: sumarno po kontih brez podrobnosti o protikontu, ki omogoča še bolj strnjeno knjiženje po kontih.
64181 Poslovni procesi – Tiskanje več datotek WorkFlow                                           Izboljšava Pri poslovnih procesih smo dodali možnost za tiskanje več datotek z uporabo spremenljivke [FileName].
64202 Priprava TXT datoteke za zavarovalnico Pantheon VET                                       Izboljšava Omogočili smo kreiranje TXT datoteke s podatki o zavarovanju posamezne živali. Trenutno funkcija podpira le Zavarovalnico Triglav.
64209 Pošiljanje po elektronski pošti HERA (HRM)                                         Izboljšava Formi za pošiljanje po e-pošti se je dodala možnost dodajanja priponk. Tako lahko odločbi o dopustu in plačilnim listam dodamo poljubno prilogo.
64237 Prenos iz pridobivanja v osnovna sredstva DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava Pri prenosu osnovnega sredstva iz pridobivanja v šifrant osnovnih sredstev smo dodali možnost spremembe statusa osnovnega sredstva.
64286 Čarovnik na inventuri osnovnih sredstev DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava Čarovnik 'Poljenje lokacij OS iz inventure' hkrati z novim zapisom napolni tudi datum vračila na prejšnjem zapisu.
64298 Preverjanje DŠ pri vnosu novega subjekta v šifrant subjektov PANTHEON COMMON                                    Sprememba Omogočili smo preverjanje dolžine davčne številke za vse države. Pri tem se preverja tudi predpono (državo) davčne številke.
64432 4000034 Ocenjevanje – manjkajoče ocene HERA (HRM)                                         Izboljšava Dodan je Ares postopek za lažji pregled, kontrolo in dopolnjevanje manjkajočih kriterijev ocenjevanja po ocenjevalcu. Omogoča obveščanje ocenjevalcev po e-pošti, kar služi kot poziv k dokončanju opravila.
64445 DMS – Prikaz subjekta in zneska za plačilo Mnemo (Document Management)                        Izboljšava V opravilu je sedaj prikazan subjekt in znesek za plačilo iz dokumenta.
64458 Menjava živali in datum osemenitve na zgodovini obravnave Pantheon VET                                       Hrošč Ko na že kreirani obravnavi zamenjamo žival, se datum osemenitve ne spremeni več na današnji datum.
64485 Ločevanje dokumentov Mnemo (Document Management)                        Izboljšava Pripravili smo poslovni proces, ki razdeli dokument na več ločenih PDF dokumentov. Ločevanje dokumentov se izvede z ločitvenim žigom.
64607 Nove preobleke za verzijo Sydney PANTHEON COMMON                                    Sprememba Naložili smo nove preobleke za verzijo Sydney. Preobleke so omogočene na mreži.
64615 Maksimalni popust Pantheon VET                                       Izboljšava Omogočili smo možnost uporabe maksimalnega popusta na identu. Če na identu nastavimo maksimalni popust in na obravnavi vpišemo popust, ki je večji od nastavljenega maksimuma, nas program opozori in po potrditvi avtomatsko popravi vrednost popusta na maksimum, ki je določen na identu.
64616 Formula na identu Pantheon VET                                       Izboljšava Omogočili smo uporabo formule na obravnavi. Če je na identu izpolnjeno polje Formula, se podatek o izračunu cene upošteva tudi na obravnavi. Seveda je odvisno, kaj je v formuli zapisano.
64618 Gumb za dokumentacijo na lastnikih živali Pantheon VET                                       Izboljšava V oknu Lastniki/živali smo dodali gumb Dokumentacija. S klikom na ta gumb se odpre dokumentacija v šifrantu subjektov, kjer je prikazana dokumentacija za izbrani subjekt.
64625 Izbira privzete vrsta izpisa bilance na konsolidaciji DEMETER (FINANCE)                                  Izboljšava V šifrantu vrst dokumentov je na dokumentu za konsolidacijo za posamezne bilance dodana možnost izbire privzete vrste izpisa.
64638 Hierarhije primarnih in sekundarnih klasifikacij ZEUS (BI, MIS)                                     Izboljšava Hierarhija primarnih in sekundarnih klasifikacij je vključena na OLAP kocko prodaje. Glede na število nastavljenih nivojev v administratorski konzoli se uporabniku po procesiranju na kocki prikazuje hierarhična struktura klasifikacij, kot je nastavljena na klasifikacijah.
64671 Razčlenjevanje JSON in XML PANTHEON COMMON                                    Izboljšava Šifranti izmenjave sedaj prepoznajo JSON strukture. Vse nastavitve vej v glavah lahko vključujejo pogoj z določeno vrednostjo.
64678 Sprememba v seznamu identov v ARES DL CHECK Pantheon VET                                       Izboljšava V ARES DL CHECK smo iz seznama umaknili idente tipa storitev in paketov.
64679 Zgodovina obravnav Pantheon VET                                       Izboljšava Sedaj zgodovino obravnav prikazujemo za zadnja dva meseca ne glede na število obravnav.
64683 Spreminjanje živali samo na zavihku Identu Pantheon VET                                       Izboljšava V mobilni aplikaciji smo onemogočili možnost spreminjanja, dodajanja in brisanja živali na vseh zavihkih razen na zavihku Identi.
64684 Dodan obračun dežurstva Pantheon VET                                       Izboljšava V mobilno aplikacijo VET smo dodali možnost obračuna dežurstva. Dežurstvo se obračunava za idente, ki imajo knjigovodsko vrsto storitev.
64689 Izboljšave pri SMS sporočilih Pantheon VET                                       Izboljšava SMS sporočila se sedaj pošljejo šele, ko kliknemo na gumb Pošlji SMS ali Osveži.
64705 Spremembe pri iskanju subjektov Pantheon VET                                       Hrošč V mobilni aplikaciji smo prilagodili iskanje subjektov, da ne prikaže več neaktivnih subjektov. Prav tako smo dodali lupo za iskanje subjektov, ko se iz seznama živali vrnemo na seznam strank.
64710 DMS – Povleci & spusti na integriranih formah PANTHEON COMMON                                    Izboljšava Ko dokument spustimo na integrirano formo (npr. na račun), je novo dodani dokument povezan v dokumentacijo.
64712 Izpis dobavnic Pantheon VET                                       Hrošč Popravili smo napako, zaradi katere se je pri izpisu dobavnic pojavila prazna stran, če je bila na obravnavo dodana osemenitev.
64720 Dodan šifrant storitev na zavihku Zavarovanje Pantheon VET                                       Izboljšava Če je v administratorski konzoli (v exe) na zavihku Zavarovanje nastavljen podatek za zavarovalnico Triglav in to uporabimo v mobilni aplikaciji v zavihku Zavarovanje, se odpre dodatno polje Vrsta storitve. S seznama izberemo vrsto storite, ki je obvezen podatek. Dodatno polje se pojavi samo pri takih nastavitvah v administratorski konzoli.
64721 Podatek o vrsti storitve zavarovanja je obvezen Pantheon VET                                       Izboljšava Ko vnašamo zavarovanje za posamezno žival, je podatek o vrsti storitve obvezen, če je pripadajoča zavarovalnica že nastavljena v administratorski konzoli. Če podatek manjka, nas program opozori s sporočilom.
64740 Opozorilo o obveznem podpisu lastnika na obravnavi Pantheon VET                                       Izboljšava Od verzije 10.0.25.00 dalje je na izpisih ambulantnega dnevnika zapis, da je podpis lastnika živali obvezen. To besedilo je vidno samo na predogledu v primeru, ko je podatek zapisan na zavihku Cepljenje in/ali na zavihku Karenca. To opozorilo ne bo vidno na natisnjenem ambulantnem dnevniku. Gre zgolj za opozorilo – če podpisa ne bo, pa ne bo prišlo do nobene napake.
64741 Povezava na spletno stran in izpis QR kode Pantheon VET                                       Izboljšava V okno za vnos lastnika/živali na zavihek Osnovni podatki smo dodali možnost vnosa URL povezave do izbrane živali. Poleg tega smo dodali tudi gumb, s katerim povezavo pretvorimo in natisnemo kot QR kodo.
64742 Nastavitev za Zavetišče v Administratorski konzoli Pantheon VET                                       Izboljšava V administratorsko konzolo smo dodali preklopnik, da je baza namenjena zavetiščem. Če je ta možnost vklopljena, bodo vidni tudi zavihki in ostale funkcionalnosti, ki so dodani samo za potrebe zavetišč.
64775 Struktura trenutne zaloge – Vsa obdobja HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava Na koncu izpisa 2D3 smo dodali polje 'Vsa obdobja', ki prikazuje količino vseh obdobij skupaj.
64837 Možnost iskanja stroškovnega nosilca v poziciji dokumenta HERMES (BLAGO)                                     Izboljšava Dodali smo možnost iskanja po stroškovnem nosilcu v pozicijah dokumentov naročila/blaga/prenosa. Stroškovni nosilec lahko iščemo po šifri ali nazivu.
64848 Pohitren vnos eDokumentov Mnemo (Document Management)                        Izboljšava Izboljšali smo delovanje obrazca za vnos eDokumentov. Dodali smo predogled dokumentov iz dokumentnega sistema.
64859 Omogočeno iskanje po tekstovnih poljubnih poljih Pantheon VET                                       Izboljšava Ker smo dodali poljubna polja k podatkom o živalih, smo omogočili tudi iskanje po poljubnih poljih. Iskanje je omejeno zgolj na tekstovna polja. Trenutno iskanje po numeričnih in datumskih poljih ni možno.
64864 Napaka pri dodeljevanju osemenjevalnih listkov Pantheon VET                                       Hrošč Popravili smo napako, zaradi katere so bili osemenjevalni listki na voljo po ponovni prijavi v mobilno aplikacijo, kljub temu da so bili pred odjavo vsi porabljeni. Program nam sedaj prikaže opozorilo, da listki niso več na voljo.
64882 Poslovni procesi – Pošiljanje sporočil več uporabnikom WorkFlow                                           Izboljšava Dodali smo možnost, s katero lahko pošiljamo obvestila več uporabnikom hkrati.
64900 Popravljen prikaz podatkov v ambulantnem dnevniku za posamično obravnavo Pantheon VET                                       Hrošč Na izpisu ambulantnega dnevnika – Posamična obravnava, smo popravili napačne podatke o količini izdanega materiala, tako da se sedaj prikazujejo pravilno.
  • Izšla je nova različica programa PANTHEON 10.0.25.00

Zadnja sprememba: 20. 9. 2021 @ 13:30

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Prosimo registrirajte se in nato napišite komentar!

Add Content...

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content