News

PANTHEON X

21
Poštovani korisnici programa PANTHEON,
 
obavještavamo vas, da je izašla nova verzija programa PANTHEON 10.0.26.00.
 

Remark

Naslov

Modul

Vrsta

Novost

63260

Ispis dnevnika knjiženja                                            

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

Na dnevniku knjiženja smo dodali mogućnost ispisa dnevnika knjiženja.

63457

Kontrola knjiženja po izvornoj poziciji                                                

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

Prilikom knjiženja izvoda, u slučaju da više uplata zatvara više dokumenata, pozicija knjiženja se dijeli. U nekim slučajevima, korisnici su mijenjali konto na jednoj od podijeljenih pozicija. Tako se umanjivao iznos konto kartice prema originalnoj poziciji, za iznos koji je knjižen na izmijenjeni konto. Napravljena je kontrola koja će pratiti ovakve promjene..

64475

Ispisi osnovnih sredstava                                                                     

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

Na ispisima je dodan filter za pretragu po inventarnim brojevima

64545

Ispis kompenzacija od broja do broja                          

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

U slučaju slanja kompenzacija e-mailom, omogućili smo automatsko popunjavanje e-mail adrese.

64574

Protukonto pri knjiženju vremenskih razgraničenja                                                             

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

U knjiženjima vremenskih razgraničenja u polje protukonta upisuje se konto troškova, koje je vidljivo i u listi vremenskih razgraničenja.

64803

Izvještaji na OS/ST 323                                                                                

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

Na ispisu osnovnih sredstava smo dodali nove kriterije. Za korištenje, podaci sa panela Kretanje mogu se prikazati i prema datumu izdavanja i prema datumu vraćanja.

65396

Zamjena konta na osnovnim sredstvima

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

Pored postojećeg čarobnjaka, koji omogućava zamjenu konta kroz amortizacione grupe, dodali smo i mogućnost direktne zamjene konta na osnovnim sredstvima. Obje funkcionalnosti dolaze u obzir posebno kod promjene kontnog plana.

65464

Izmmjena statusa platnog naloga

DEMETER (FINANCE)                                 

Poboljšanje

U primjeru, kada knjižimo plaćanje za dokument, koji ima kreiran platni nalog sa statusom "U plaćanju", status plaćanja naloga može se automatski promijeniti u "Realizovan". Promjena statusa je omogućena za knjiženja zaduženja, ali smo je dodali i u slučaju storno kreditnih knjiženja (knjiženje povrata).

65067

Nova varijabla u formulama - Trenutni period

HERA (HRM)                                        

Poboljšanje

Varijabilni trenutni period je dodan alatu za izradu formula. Varijabla nam omogućava da se referiramo na trenutni period varijabli koje se odnose na parametre programa.

65068

Novi IRIS 1004296 - Greška u kreditnoj formuli pri obračunu zarada.

HERA (HRM)                                        

Poboljšanje

Ako postoji greška u polju Formula (Folder zaposleni- Kredit), greška u obračunu će biti prikazana u obračunu zarada.

65133

Servisno vrijeme u formuli

HERA (HRM)                                        

Poboljšanje

Varijabla ServisnoVrijeme je dodata u kreiranje formula -  zbir svih sati iz modula Servis za pojedinog radnika se koristi za pripremu obračuna.

65334

Novi ispisi obrasca 1002

HERA (HRM)                                        

Poboljšanje

Na formi 1002 obrasca so dodani novi ispisi:
1. DL1- trenutni ispis 3UU - novi ispis 3TB
2. DL4 - 3UX - 3TC
3. DL5 - 3IV - 3TD
4. DL6 - 3U6 - 3TE
5. DL1B - 3TF
6. DL2 - 3TG
7. DL3 - 3TH
8. DL - 3TI

65534

Dopuna na obrascu 1002

HERA (HRM)                                        

Poboljšanje

Automatsko popunjavanje obrasca 1002 za DL1, DL5 za bolovanje, nerezident

65154

Prijem proizvoda u izabrano skladište RN u izradi

HEFAIST (Proizvodnja)                             

Poboljšanje

Funkcionalnost nam omogućava da prilikom kreiranja radnog naloga izaberemo željeno skladište za preuzimanje, koje može biti drugačije od onog navedenog u vrsti dokumenta.

65240

Pred-kalkulacije za vrednovanje materijala po skladištima

HEFAIST (Proizvodnja)                             

Poboljšanje

Funkcionalnost nam omogućava da simuliramo cijenu za vrednovanje materijala po prosječnoj cijeni iz odabranog jednog ili više skladišta.

65238

DMS - Sva podešavanja prikupljena u DMS Adminstratorskoj konzoli

Mnemo (Document Management)                       

Izmjena

Podešavanja koja utiču na DMS se premještaju u Administratorsku konzolu DMS: Sačuvajte poslate e-poruke u DMS.

65604

DMS - Porvjera licenci

Mnemo (Document Management)                       

Izmjena

Licenca se ne provjerava ako u dokumentaciji nema dokumenata i ako je provjera licence onemogućena za privremeno skladištenje dokumenata (NoDMS).

59709

Administatorska konzola -Optimizacija uvoza                                                 

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Optimizacija / ubrzanje uvoza podataka u administratorski konzoli

64578

Administratorska konzola – Obavezna polja, parametar: „Koristite Enter za prelazak na slledeće obavezno polje“                

PANTHEON COMMON                                   

Izmjena

Ispravili smo upotrebu parametra „Koristite Enter da biste prešli na slledeće obavezno polje“ u kombinaciji sa obaveznim poljima u Artiklima i/ili Subjektima.

64839

Sakrij korisničke u autorizacijama

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Novi parametar je dodan u Sigurnosni meni u Administratorskoj konzoli: Sakrij grupe korisnika u autorizacijama.
Kada je parametar omogućen, grupe korisnika u postavkama autorizacije su skrivene.

64888

Upozorenje kada je dodana slika prevelika

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Prilikom dodavanja slike za logo kompanije, artikle,...

64910

Parametar 'Izvezi naziv datoteke' i slanje izvještaja u DMS                                           

PANTHEON COMMON                                   

Izmjena

Ispravili smo grešku kada je prilagođeni/korisnički izvještaj imao definisan parametar „Naziv datoteke za izvoz“ – sada se izvještaj može poslati direktno u Dokumentaciju iz obrasca Ispiši opseg dokumenata robe“ (Ispis od - do).

64942

Autorizacije - HelpContext

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Na svaki autorizacijski entitet se dodaje ID pomoći. Na tasteru F1 na tastaturi kliknite korisničku pomoć Help za odabranu temu.

64982

Status subjekta: kada nije aktivan postavite crvenu boju u zaglavlje

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Kada se status subjekta promijeni sa aktivnog na bilo koje drugo stanje, glava obrasca se oboji crvenom bojom.

65012

Obnovljeni PANTHEON kalendari

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

U PANTHEON-u smo objedinili kalendare kombinovanjem kalendara iz oblasti proizvodnje i kadrova.
Tako danas u PANTHEON-u postoji jedan glavni kalendar preduzeća. Njemu su podređeni kalendari, kadrovski i proizvodni kalendar.
Kadrovski kalendar je namijenjen planiranju radnog vremena i odsustva na drugoj strani, dok je proizvodni kalendar namijenjen za izradu planova rada proizvodnje, proizvodnih odjeljenja, linija, resursa kao i radnog mjesta, ako postoje izuzeci.
Sve ovo je osnova za efikasno planiranje u kompaniji, od mikroplaniranja proizvodnje do organizacije rasporeda zaposlenih.

65162

Upozorenje pri kreiranju PANTHEON korisnika sa postojećim korisničkim imenom

PANTHEON COMMON                                   

Izmjena

Prilikom kreiranja PANTHEON korisnika pri čemu već postoji korisnik sa istim korisničkim imenom, program izdaje novu poruku upozorenja: „Korisnik sa ovim korisničkim imenom već postoji. Mora se unijneti jedinstveno korisničko ime.

.

65219

Optimizacija deviznog kursa

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Kalkulacije su optimizirane uklanjanjem funkcija za izračune jednostavnim spajanjem na tablicu. Upotreba funkcija je sada zastarjela, ali je još uvijek podržana.

65249

Adminstratoska konzola- korisničke grupe: povećano je polje Napomena

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Polje za napomene je povećano sa 255 na 500 karaktera. Polje je takođe uvećano za prikaz više teksta.

65259

Zahtjev za potpis korisnika i čuvanje izvještaja u DMS-u

PANTHEON COMMON                                   

Poboljšanje

Kada je na dokumentima potreban prilagođeni potpis, nova funkcija omogućava automatski zahtjev za potpisom u pop-up prozoru prije ispisa/čuvanja izvještaja. Potpisani izvještaji se mogu automatski sačuvati u DMS ako je podešavanje Dokumentacije u Administratorskoj konzoli podešeno za čuvanje izvještaja.

62276

WF - Blok za prijem e-pošte u DMS                                                      

WorkFlow                                          

Poboljšanje

Dodali smo novi blok za prijem e-pošte i njihovo snimanje u DMS

65246

Workflow - Dodatne registracije

WorkFlow                                          

Poboljšanje

Registracija metode RunWorkflow je sada dostupna u kodu.

65370

WF - Izmjena statusa ažurira i status akcije

WorkFlow                                          

Bug

Kada se status preimenuje, povezane akcije nisu preimenovane. Ispravka primjenjuje promjene preimenovanja na povezane akcije.
 Ispravljanje zahvaćenih Workfow-a.

65448

WF - REST block postavke ograničenja vremena

WorkFlow                                          

Poboljšanje

Postavka vremenskog ograničenja dodana je Workflow REST blok radi podrške dužim operacijama.

65629

ToDo - Chat Log razgovora

WorkFlow                                          

Poboljšanje

- Filteri se sada prikazuju prema zadanim postavkama.
- Odabrani zadatak u Chat-Log-u je podebljan
- Nedovršeni zadaci u Chat-Log-u su prikazani
Zajednički tab za prikaz samo komentara zadatka toka rada je uklonjen

62029

ZEUS REP dugme "Napredno" za uređivanje izvještaja                                     

ZEUS (BI, MIS)                                    

Izmjena

Ovom promjenom, ZEUS izveštaj omogućava uređivanje izvještaja. Sa dugmetom „Napredno“ na obrascu izvještaja, sada možete da mijenjate strukturu izvještaja: možete da mijenjate veličinu ili premještate elemente, uklanjate ili dodajete stranicu, prikazujete PANTHEON izvještaj u vodoravnom ili uspravnom položaju itd. Izvještaj se štampa u konstruisanom obliku i takav ostaje sve dok ne kliknete na „Ponovo kreiraj“.

65363

Uklonjeno dugme za izvoz slike na OLAP-u

ZEUS (BI, MIS)                                    

Izmjena

U starijoj verziji PANTHEON-a, dugme za sliku na OLAP-u je korišteno za izvoz grafikona kao slike. U jednoj od prethodnih nadogradnji, OLAP-u smo dodali traku sa alatkama za grafikone pri čemu je dugme panela postalo zastarjelo. Zbog toga smo u ovoj verziji PANTHEON-a uklonili dugme za sliku sa OLAP panela.

65366

Element kontrolne table 9999999 se ne obrađuje sa određenim formulama

ZEUS (BI, MIS)                                    

Bug

PANTHEON koristi element nadzorne ploče 9999999 za pripremu finansijskih podataka za druge kontrolne table.Ova funkcionalnost nije radila ako su formule u Administrativnoj ploči bile prazne ili je formula uključivala račun u obrascu '4020-1.'. Ove greške su sada ispravljene: prazna polja nisu dozvoljena i popunjavaju se vrijednošću 0, dok je račun u obrascu '4020-1' uključen u izračun.

65402

Optimizacija deviznog kursa - ZEUS

ZEUS (BI, MIS)                                    

Poboljšanje

U ZEUS-u smo uskladili promjene u konverziji valuta sa promjenama u sistemskim procedurama. Promjene utiču na OLAP kocke nabave i izvještaje, kao i OLAP kocke prodaje i izvještaje.

65503

Valuta na komponentama nadzorne ploče

ZEUS (BI, MIS)                                    

Izmjena

Broj elementa nadzorne ploče0000137 (bilans gotovine) ne razlikuje rezultate po valuti što može dovesti do pogrešno izračunatih rezultata. Stoga smo dodali informacije o valuti u drugu kolonu da vidimo u kojoj se valuti izračunavaju vrijednosti. Ovo može dovesti do višestrukih suma, ali sada su rezultati tačni.

65630

Datum za izračun valute

ZEUS (BI, MIS)                                    

Izmjena

ZEUS OLAP analiza sada takođe uzima u obzir datum kursa na dokumentu.  Ako imate dokumente u drugoj valuti, kurs na dokumentu će se koristiti za izračunavanje valute i prikazivanje vrijednosti u valuti, podešenoj za OLAP.

65631

Valuta na OLAP-u nije ispravno izračunata

ZEUS (BI, MIS)                                    

Bug

Valuta na OLAP-u nije pravilno izračunata jer nije uzimala u obzir ispravnu vrijednost za izračunavanje.

64929

ARES - Primjer preglednika dokumenata

Ares/SQL-I (Development Environment)              

How-To

Primjer integracije preglednika dokumenata?
 
Ares primjer "EXMP015 - Integracija preglednika dokumenata"; stavljena je na stranicu programera.

Zadnja sprememba: 23. 12. 2021 @ 16:21

Komentiraj

Trenutno ni komentarjev. Bodi prvi!

Napiši komentar

Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare .

Add Content...