Новости

Entries for 'OLGASR '


13
Obračun poreske amortizacije

Remarkom 33256 je izvršena izmena i dopuna obračuna poreske amortizacije, s obzirom da u kolonu 4 OA obrasca – otuđena sredstva tokom godine, treba uneti poresku neotpisanu vrednost otuđenih sredstava koja odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva.
 

Add Content...