News

Entries for 'melisasmajic'


24
Izmjene Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačkih knjiga u Federaciji BiH

Novosti u Pravilniku tiču se veleprodajne i maloprodajne kalkulacije u FBiH.

Add Content...