User Profile

Profile Avatar
brehziltilecom
*******
Bangkok, ******* *******
Thailand
******* *******

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คืออะไร? มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกาย เกิดจากเนื้อเยื่อน้ำเหลืองมีภาวะเจริญเติบโตมากกว่าผิดปกติเกินไป มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. นอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma) มะเร็งชนิดนี้มักจะไม่หายขาดด้วยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป และชนิดที่รุนแรง

2. ฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma) เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อยกว่า และจะมีลักษณะเฉพาะกว่า อ่านเพิ่มเติมต่อได้ที่... brehziltile  อ่านต่อที่ https://www.brehziltile.com

Profile Avatar
brehziltilecom
*******
Bangkok, ******* *******
Thailand
******* *******

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คืออะไร? มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกาย เกิดจากเนื้อเยื่อน้ำเหลืองมีภาวะเจริญเติบโตมากกว่าผิดปกติเกินไป มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. นอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma) มะเร็งชนิดนี้มักจะไม่หายขาดด้วยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป และชนิดที่รุนแรง

2. ฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma) เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อยกว่า และจะมีลักษณะเฉพาะกว่า อ่านเพิ่มเติมต่อได้ที่... brehziltile  อ่านต่อที่ https://www.brehziltile.com