Navodila za PANTHEON

 Categories
[Collapse]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
 [Expand]Shema pogodb
 [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
 [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Kako začeti?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Nastavitve
 [Expand]Naročila
 [Expand]Blago
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Kadri
 [Expand]Denar
 [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 778,0115 ms
print   |
Label

Denar

Osnovni podatki

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Nastavitve programskega paketa, povezane z modulom Denar.

 

 

Datum otvoritve glavne knjige

Ko vnesemo otvoritveno temeljnico za tekoče poslovno leto, na to mesto vnesemo datum otvoritve. Podatek je obvezen! Program nam ne dovoli knjižiti temeljnic z datumom obdobja na ali pred tem datumom. Pri poskusu knjiženja na ali pred tem datumom program vrne IRIS sporočilo o napaki (glej 3316 Ne moreš knjižiti pred datumom otvoritve!). Pri poskusu spreminjanja temeljnic na ali pred tem datumom program vrne IRIS sporočilo o napaki (glej 3374 Knjižbe ne moreš več spreminjati! Je že narejena otvoritev ali zaključek!).

Datum zaključka glavne knjige

Podatek ni obvezen in predstavlja le dodatno kontrola in pomoč z namenom, da preprečimo morebitne pomote pri knjiženju v zaključeno obdobje. Ta datum povečujemo periodično (priporočamo mesečno zaključevanje). Seveda lahko po potrebi ta datum tudi zbrišemo ali spremenimo.
Program nam ne dovoli knjižiti temeljnic z datumom obdobja na ali pred tem datumom.

Pri poskusu knjiženja na ali pred tem datumom program javi napako (glej Ne moreš knjižiti pred datumom zaključka!). Pri poskusu spreminjanja temeljnic na ali pred tem datumom program javi napako (glej Knjižbe ne moreš več spreminjati! Je že narejena otvoritev ali zaključek!).

Upoštevaj datum otv. GK pri finančnih pregledih Obkljukan preklopnik vpliva na prikaz finančnih podatkov subjekta. In sicer program izračuna Začetno stanje iz knjižb, ki so za subjekt knjižene na določen konto na datum, ki je vpisan v polje  v Administratorski konzoli / Parametri programa / Denar. Podatki za Promet v obdobju se izračunajo od datuma otvoritve naprej.
Konto kupca

Prvi navedeni konto se šteje kot privzeti konto, kamor knjižimo terjatve do kupcev. Za potrebe ugotavljanja kontrole limita in pregled knjigovodskega stanja partnerja pa lahko v tem polju navedemo tudi več kontov. Med seboj jih ločimo s podpičji. Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca in Knjigovodsko stanje.

 

Konto dobavitelja

Prvi navedeni konto se šteje kot privzeti konto, kamor knjižimo obveznosti do dobaviteljev. Za pregled knjigovodskega stanja partnerja pa lahko v tem polju navedemo tudi več kontov. Med seboj jih ločimo s podpičji. Za podroben opis glej  Knjigovodsko stanje.

Konto prejetih avansov

Privzeti konto, kjer spremljamo prejete avanse.

 Konti blagajne Vnesemo lahko s podpičji ločene konte blagajne. Za vnešene konte bo program ob ročnem vnosu na temeljnico samodejno ponudil možnost kreiranja blagajniškega dokumenta.
010413.gif 010414.gifVrsta dok. otvoritve/začetnega stanja glavne knjige Izberemo vrsta dokumenta knjiženja, v katerem knjižimo začetno stanje pri otvoritvi novega obračunskega obdobja (običajno koledarskega leta). V to vrsto dokumenta knjižimo SAMO začetna stanja. Podatek program uporablja zato, da take knjižbe iz nekaterih pregledov izključi (glej Mesečno SKV poročilo Banki Slovenije).
010413.gif 010414.gifVrsta dokumenta zaključka glavne knjige Izberemo vrsta dokumenta knjiženja , v katerem knjižimo zaključek obračunskega obdobja (običajno koledarskega leta). V to vrsto dokumenta knjižimo SAMO zaključne temeljnice. Podatek program uporablja zato, da take knjižbe iz nekaterih pregledov izključi (glej Mesečno SKV poročilo Banki SlovenijeBruto bilancaBilanca).
Vrsta dok. za blagajniški prejemek Izberemo vrsto dokumenta za blagajniški prejemek. Uporabljamo ga npr. pri gotovinskem plačevanju izdanih računov.
Vrsta dokumenta za blagajniški izdatek Izberemo vrsto dokumenta za blagajniški izdatek. Uporabljamo ga npr. pri gotovinskem plačevanju prejetih računov.
Dovoljena razlika med datumom DDV in obdobjem knj. Nastavitev se uporablja pri kontrolnih izpisih. Če je vrednost v polju 0, nastavitev ni vklopljena, če je večja od 0, v kontronih izpisih program pokaže datume dokumentov in datume DDV na teh dokumentih, kjer je razlika v dnevih večja od kontrolne vrednosti.
Organizacijska oblika

Izbiramo lahko med organizacijskimi oblikami:

 • Gospodarska družba ter srednji in veliki s.p.
 • Zadruga
 • Majhni s.p.
 • Društva
 • Nepridobitne organizacije

Izbira je na voljo tudi kot formula v bilančnih izpisih SubjType. Če je izbrana možnost Majhni s.p., je izpisana vrednost FO, drugače PO.

Prikaži bližnjico za izvoz v Excel

Obkljukana opcija nam omogoči izvoz v excel, kjer imamo v programu tabelarični pregled.

Z obkljukano opcijo se znak za izvoz v Excel  prikaže v formah:
- Nastavitve | Računovodstvo (razen za šifrant stroškovnih nosilcev, bilance, predloge za avtomatsko knjiženje, zbirni center, šifrant ddpo, šifrant xbrl),
- Denar | Knjiženje in
- Denar | Pregled.

Prikaz dokumentov Preklopnik na Prikazuj samo dok. od otv. naprej pomeni, da bo program v temeljnicah v stolpcu Dokument prikazoval v spustnem meniju samo dokumente od datuma otvoritve naprej.
Kontrola izpisov OP

Privzeta vrednost v polju je -1 (število izpisov). To pomeni, da se Izpisi odprtih postavk ne beležijo.

Sicer pa nastavljena vrednost pomeni število izpisov odprtih postavk, ki se zabeleži. Z vpisano vrednostjo se na zavihku Odprte postavke na dan (Denar / Obračuni / Odprte postavke) pojavi nov zavihek Beleženje IOP.

010413.gif Prikaz zgodovine pri izterjavi

Izberemo vrste zapisov opomb pri izterjavi:

 • Vrsta - klicani: - vpišemo tip operacije, ki naj se pripiše uspešno opravljenim pozivom k plačilu. Izberemo lahko tudi eno od šifer vrst zapisov v koledarje, ki se odpre z dvojnim klikom na to polje.
 • Vrsta - nedosegljivi: - vpišemo tip operacije, ki naj se pripiše neuspešno opravljenim pozivom k plačilu, ko je bil dolžnik torej nedosegljiv. S tem tipom poziva evidentiramo datum in porabljeni čas neuspelih poskusov izterjave plačil. Izberemo lahko tudi eno od šifer vrst zapisov v koledarje, ki se odpre z dvojnim klikom na to polje.
 • Vrsta - kreiranje dokumenta - vpišemo tip operacije, s katerim evidentiramo partnerja, uporabnika in datum kreiranja dokumenta (fakture) za izterjavo. Izberemo lahko tudi eno od šifer vrst zapisov v koledarje, ki se odpre z dvojnim klikom na to polje.
 • Vrsta - izvršba - vpišemo tip operacije, ki naj se pripiše uspešno kreirani xml datotek
Kontrola limita

Izberemo način kontrole odobrenega zneska limita in odprtega stanja kupca:

 • Zapadli do danes - privzeta nastavitev. Znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi zapadlimi odprtimi postavkami.
 • Odprti knjiženi dokumenti - znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) odprtimi postavkami.
 • Vsi odprti in neknjiženi dokumenti - znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) odprtimi postavkami ter dodatno prišteje še zneske neknjiženih dokumentov izdaje tipa Dokument - Materialno in Dokument - Zbirno ter odšteje zneske neknjiženih blagajniških prejemkov (glej vrsta dokumenta izdaje).
 • Potrjena naročila in vsi odprti dokumenti - znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) odprtimi postavkami ter dodatno prišteje še zneske neknjiženih dokumentov izdaje tipa Dokument - Materialno in Dokument - Zbirno ter odšteje zneske neknjiženih blagajniških prejemkov (kot zgornja opcija), k temu pa prišteje še vrednost naročil, ki imajo tak status, da se zanj šteje, da se vključujejo v vrednost limita kupca (glej vrste dokumentov naročil).
  Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca.
Opozorilo pri zapadlosti preko ... dni Dodatno k načinu kontrole limita oz. skupaj z njim lahko izberemo najdaljši dopustni rok zamude plačila. Le-tega vnesemo v številu dni zamude plačila od dneva zapadlosti do dneva izdaje novega dokumenta. Kontrola se izvede samo, če je izbrano število dni večje od 0! 
Glede na nastavitev kontrole limita pri vrsti dokumenta in nastavitev avtorizacij uporabnikom se tudi v primeru, ko kupec sicer še ni presegel limita, presegel pa je maksimalno dopustno število dni zamude plačila, pojavi opozorilo oziroma prepoved izdaje blaga. Za podrobnosti glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca.

 

Obvezna polja v šifrantu stroškovnih nosilcev

Kadar želimo, da program preverja ali smo izpolnili vsa prednastavljena obvezna polja pri vnosu novih stroškovnih nosilcev v šifrant stroškovnih nosilcev, moramo ta polja določiti v administratorski konzoli (Nastavitve / Program / Administratorska konzola - Nastavitve / Parametri programa / Denar / Osnovni podatki - Obvezna polja v šifrantu str.nosilcev). S klikom na puščico se pokaže spustni seznam s polji za obvezen vnos. Posamezna polja označimo s kljukico.

Generiranje šifre stroškovnega nosilca

Šifra stroškovnega nosilca se lahko generira samodejno na podoben način kot Avtomatsko šifriranje subjektov. Sledi navodilom za avtomatsko šifriranje subjektov.

010380.gif  Vrste dogodkov za knjiženje v LT

Uporabnikom LT/LX verzij so na voljo poslovni dogodki, preko katerih v TRR zapirajo odprte račune oz. v TRR vnašajo različne druge prilive ali odlive. Uporabnik lahko v tabelo tudi ročno dodaja nove poslovne dogodke, ki jih potrebuje glede na specifičnost vsebin poslovanja svojega podjetja.

 

Tabela poslovnih dogodkov za TRR je vidna tudi računovodskim servisom verzij SE ali več, ki imajo Hosting, ter se na to bazo podatkov priklapljajo tudi LT/LX uporabniki.

 

Konte v poslovnih dogodkih je mogoče spremeniti, kar se praviloma uporablja pri spremembah kontnega načrta. Konto spremenimo preko kontnega načrta, ki ga aktiviramo z dvoklikom miške na konto. Postopek zamenjave konta nato poteka s pomočjo matrike v kontnem planu, ki se nahaja na čarovniku (Prenos matrike) .

 

Za podroben postopek zamenajve kontov sledimo povezavi Spremembe nastavitev knjiženja v nastavitvah.

000001.gif  Program upošteva pri knjiženju konte v matriki brez upoštevanja časovne komponente. To pomeni, da ne ve od kdaj naprej velja novi konto, pač pa vedno knjiži na kotno, ki ga najde v tabeli poslovnih dogodkov.

Priključevanje na temeljnice samo od otvoritve naprej Če vklopimo to nastavitev, bodo v spustnih seznamih s številkami temeljnic prikazane samo tiste, pri katerih je datum obdobja enak ali večji od datuma otvoritve GK.

 
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.